Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008

Ανακοίνωση ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ

ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ / A.P.LI.F.HI
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ASOCIACIÓN PANHELÉNICA DE LICENCIADOS EN FILOLOGÍA HISPÁNICA


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με χαρά σας ενημερώνουμε πως έχει ήδη δημιουργηθεί ο ΠΑνελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Ισπανικής Φιλολογίας, με σκοπό:
• τη συνεργασία μεταξύ των μελών του
• τη συνεργασία με φορείς για την αναβάθμιση των σπουδών και την υποστήριξη πρωτοβουλιών εκπαιδευτικής και επαγγελματικής φύσης
• τη διοργάνωση πολιτιστικών, επιμορφωτικών κ.α. εκδηλώσεων, αλλά
κυρίως την ένταξη στη Δημόσια εκπαίδευση της διδασκαλίας της ισπανικής ως ξένη γλώσσα επιλογής και τη στελέχωση των σχολικών μονάδων από αποφοίτους Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Στα πλαίσια αυτού του σκοπού, ο σύλλογός μας προτίθεται αφενός, να επιδιώξει επαφές με αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και αφετέρου, σε συνεργασία με Διευθυντές σχολείων, να ξεκινήσει ενημέρωση των μαθητών και των συλλόγων γονέων για τη χρησιμότητα και την εμβέλεια διεθνώς της Ισπανικής γλώσσας. Με τον τρόπο αυτό, ελπίζουμε ότι θα αυξηθεί το ενδιαφέρον και η ζήτηση της διδασκαλίας της από γονείς και μαθητές, γεγονός που θα βοηθήσει σημαντικά στην οριστική και μόνιμη ένταξή της στη δημόσια εκπαίδευση.

Προκειμένου βέβαια να μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί είναι απαραίτητη η δραστηριοποίηση όλων μας.
Γι’ αυτό και σας καλούμε να στελεχώσετε το Σύλλογό μας και να ενισχύσετε την προσπάθειά του.

Τα μέλη του συλλόγου εγγράφονται ως:
Α) Τακτικά (πτυχιούχοι Ισπανικής Φιλολογίας Ελληνικού ή Αλλοδαπού Πανεπιστημίου) υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εγγραφής (περιλαμβάνει σύντομο βιογραφικό).
2. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.
3. Αντίγραφο αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας του βασικού τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ , σε περίπτωση που αυτός έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
Β) Δόκιμα (φοιτητές Ισπανικής Φιλολογίας, με τα ίδια δικαιώματα με τα τακτικά, εκτός αυτού του εκλέγεσθαι) υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εγγραφής (περιλαμβάνει σύντομο βιογραφικό).
2. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας του οικείου τμήματος από την οποία να προκύπτει η επιτυχής εξέταση του φοιτητή στα ¾ του συνολικού αριθμού των απαιτούμενων για τη λήψη του πτυχίου μαθημάτων.
3. Πρόγραμμα σπουδών του οικείου τμήματος ή, ελλείψει αυτού, βεβαίωση της οικείας Γραμματείας για τον συνολικό αριθμό των απαιτούμενων για τη λήψη του πτυχίου μαθημάτων.

Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας από το Δ.Σ. του Συλλόγου, η ετήσια συνδρομή για τα τακτικά μελη είναι 50 ευρώ και για τα δόκιμα 25 ευρώ.

Αν και εσείς ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλη του συλλόγου ή γενικά να έρθετε σε επαφή μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε:
- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση : aplifhi@yahoo.gr
- Ταχυδρομικά στη διεύθυνση του συλλόγου μας:
ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ/ A.P.LI.F.HI
Ακαδημίας 63, 3ος όροφος, γραφείο 11
Τ.Κ. 10678, ΑΘΗΝΑ
- Τηλεφωνικά στo : 6943 - 701085
- Με Φαξ στο : 210 - 3825708


Σας περιμένουμε όλους
Τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ

Δεν υπάρχουν σχόλια: